Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Razultati istraživanja o stanju i potrebama među uposlenicima i sindikatima na području Grada Tuzla, 2019.

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Razultati istraživanja o stanju i potrebama među uposlenicima i sindikatima na području Grada Tuzla, 2019.

Udruženje građana Agora je u 2019. godini sprovelo istraživanje na području Grada Tuzla o stanju i potrebama među uposlenicima s jedne i sindikatima s druge strane. Ispitano je 459 zaposlenih osoba iz tri sektora – javnog, privatnog i civilnog, te deset sindikata koji djeluju na području Grada.

Cilj je bio ispitati i ustanoviti stanje i uslove u kojima uposlenici rade, zatim koja prava ostvaruju, zadovoljstvo radnim mjestom i primanjima, odnos sa poslodavcem i odnos sa sindikatima, te potrebe i želje za edukacijama. S druge strane, sindikate smo pitali koje su njihove nadležnosti u kontekstu poboljšanja uslova rada za radnike, koje konkretne akcije poduzimaju za unaprjeđenje uslova, te na koji način angažuju članove, informišu ih i uključuju u procese koji doprinose unaprjeđenju uslova na radnim mjestima, i koje edukacije su njima potrebne.

Rezultati istraživanja su pokazali da su najčešća prava koja uposlenici ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, godišnji odmor, pauzu, pravo na bolovanje, topli obrok i sedmični odmor. 30% uposlenika nema nadokandu za prekovremene radne sate, a skoro 50% ispitanika nije u mogućnosti trenutnom platom pokriti osnovne troškove života. Stoga ne iznenađuje rezultat da 25% ispitanika obavlja neki honorarni posao kako bi obezijedili dodatna sredstva za život, te da 50% njih ima želju za promjenom trenutnog posla. Edukacije koje su istaknute kao najpotrebnije su kursevi njemačkog i engleskog jezika, te informatike.

Skoro 70% ispitanika nisu članovi nadležnog sindikata, a najveći procenat (više od ¼) nisu članovi sindikata samo iz razloga što uopše ne znaju da sindikat postoji. 

Sindikati navode da su najčešći segmenti njihovog djelovanja borba protiv mobinga na radnom mjestu, te radno vrijeme i plata uposlenika. Najčešće akcije koje sindikati preduzimaju u cilju rješavanja prijavljenih problema jesu pravno savjetovanje i pregovaranje. Edukacije koje su istakli kao najpotrebnije su pravni kursevi, te kursevi engleskog jezika i informatike.

Ostale rezultate ispitivanja možete pročitati na linku: http://agoracentar.org/publication/izvjestaj-uposlenici-sindikati-agora.pdf

Rezultati ispitivanja su osnov za pripremu edukacija i programa potrebnih uposlenicima i sindikatima za unaprjeđenje znanja i vještina, kako bi uposlenici stekli znanja, vještine i alate potrebne za traženje i ostvarivanje boljih uslova rada i prava na radnom mjestu.

Navedeno ispitivanje realizovano je u saradnji s partnerskom organizacijom Fastighets, uz podršku Olof Palme centra.